Skriv ut

Timoteus 3,14 ”Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.”

1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

1 Tim 4,16 "Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig."

2 Joh 1,9 "Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen."

 

Innhold:

Bibelsyn

Skapelsen

Israel

Frelse

Dåp

Åndens Dåp

Familien

Menigheten

Misjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bibelsyn

Det avgjørende er hva bibelen sier om seg selv. 2. Timoteus 3,16 ” Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.” Vi tror derfor at hele bibelen er Guds ord og gyldig til alle tider, og er bestemmende for liv og lære for den enkelte, familien og for menigheten. Guds ord er levende og kraftig. Hebreerne 4,12 ” For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.” Vi tolker bibelvers og emner i Guds Ord i lys av det andre skriftsteder sier om det samme. Sal 119,160 ”Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.”

 

 

 


Skapelsen

Vi tror at Gud skapte himmelen, jorden, planter, dyr og mennesket. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Han skapte dem til mann og kvinne.

 

 

 

 

 

Israel

Vi tror at Israel er Guds utvalgte folk, og at Guds løfter gjelder til evig tid. Gud har gitt dem landet Israel som sin eiendom fra slekt til slekt. 1 Mos 15,18 ”Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat” og 5 Mos 11,24 ”Hvert sted dere trår på med deres fot, skal høre dere til, fra ørkenen og Libanon, fra den store elv, elven Frat, og til havet i vest skal deres grenser nå.” Israel’s utvelgelse er Guds frelsesplan for alle mennesker. 1 Mos 28,14 ”Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.” Vi er alle velsignet pga. Abraham’s slekt. Jødene har gitt oss bibelen, Guds Ord, og de har gitt oss Jesus Kristus. Jesus kom først og fremst for å frelse Israel, med når de forkastet ham, så kom frelsen til hedningene. Selv om Jødene forkastet Jesus, så har ikke Gud forkastet sitt folk. De har lidd mye nød opp igjennom historien pga. sin ulydighet, men Gud våker over sitt ord. Gud holder alltid det han lover. I de siste 60 år har vi spesielt kunne se hvordan Gud oppfyller sine løfter til Israel. Dette forteller oss at vi lever i endens tid, i avslutningen av hedningenes tidsalder.

Det finnes bare en frelse for jøder og hedninger, og det er Jesus Kristus. Vi nærmer oss nå tiden for at hele Israel skal bli frelst. Sak 12,10 ”Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.” Rom 11,25-29 ”For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.”

 

 

 

 

 

Frelse

 

Gud skapte mennesket med fri vilje. Fra første stund i skapelsen kunne vi bestemme selv over våre liv. Vi ble ikke skapt som roboter, men var frie til å ta våre egne valg. Adam og Eva valgte å gi etter for djevelens fristelser og førte på den måten synden inn i verden. Syndens konsekvens var at samfunnet med Gud ble brutt, men alt håp var ikke ute. Gud hadde allerede en plan for gjenopprettelse. Planen var Jesus! Jesus var og er Guds sønn, men ble ett menneske som oss. Dette gjorde han også av fri vilje. Han gav avkall på sin herlighet som han hadde i himmelen. Da Jesus døde på korset ble menneskenes synd sonet. Hele verket ble utført på korset, og når Jesus ropte ut "Det er fullbrakt", var alt klart. Seieren var vunnet!

Det finnes bare en vei til frelse og det er gjennom Jesus Kristus. Joh 14,6 ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Jesu blod renser fra all synd. Det er ingen synd som er så stor at den ikke er sonet på korset. Frelsen gjelder alle mennesker og alle folkeslag, men vi får alle del i frelsen ved frivillig omvendelse og tro. Johannes 3,36 ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.” Vi har muligheten til evig liv og frelse, men også mulighet til evig fortapelse.

 

 

 

 

Dåp

Dåpen hører med til omvendelsen. Mark 16,16 ”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.” De som har tatt i mot troen på Jesus Kristus skal la seg døpe. Det er viktig at de selv bekjenner sin tro på Jesus. Apg 8,36-38 ”Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt? Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn! Så bød han å stanse vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham.” Dåpen foregår slik at dåpskandidaten blir dukket helt under vann. Dette symboliserer at dåpen er en begravelse av det gamle syndelivet. Dåpen er også en god samvittighetspakt med Gud. 1 Pet 3,21 ”Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse.”

 

 

 

 

 

Åndens Dåp

Alle som har tatt imot troen på Jesus kan, som de første kristne, oppleve å bli døpt i den Hellige Ånd og Ild. Før Jesus dro til himmelen gav han sine disipler løftet: Apg 1,5 ”For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.” Disiplene ventet i bønn og faste. Apg 1,14 ”Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.” På pinsefestens dag ble de alle døpt med den Hellige Ånd og ild. Apg 2,1-4 ”Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.”

Den Hellige Ånds dåp er for de som har renset sitt hjerte i Jesu blod. Den Hellige Ånd kan bare fylle rene hjerter. Noen opplever Åndens Dåp samtidig som de tar imot frelsen. Apg 10,44-46 ”Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.” Andre opplever Åndens dåp senere. Apg 19,2-6 og han spurte dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. Han spurte: Hva ble dere da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp. Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.”

Dersom du er en kristen og ennå ikke opplevd Åndens Dåp, kan du gjøre som de første kristne. Søk Herren, og bed om at han skal døpe deg i den Hellige Ånd. Dette er en bønn etter Guds vilje, og når vi ber om noe etter hans vilje så vil han også gi deg det. Vær vedholdende i bønnen. Få noen som selv har opplevd å bli døpt i den Hellige Ånd til å be sammen med deg og for deg. Apg 19,6 ”Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. ”

 

 

 

 

 

Familien

Familien er innstiftet av Gud fra skapelsens morgen, og den består av to mennesker av motsatt kjønn. Den består av mann og kvinne. 1 Mos 1,27-28 ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.”

Forholdet mellom mannen og kvinnen i familien sammenlignes med forholdet mellom Kristus og menigheten. Efeserne 5,22-25 ” Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den.” Mannen skylder å elske sin kone på samme måte som Kristus elsket menigheten. Mannen skal ikke herske over sin kone, men følge Jesu eksempel, som gav seg selv for menigheten. Kvinnen skal underordne seg sin mann slik som menigheten underordner seg Kristus. Mannen er kvinnens hode på samme måte som Kristus er menighetens hode.

I den gamle pakt etter Moseloven var det enkelt å skille seg, men Jesus gir bare en grunn til å kunne skille seg og det er på grunn av hor. Matt 19,3-9 ”Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa: Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi hustruen skillsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.”

1 Kor 7,8-11 ”Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg! For det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst. Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.”

 

 

 

 

 

Menigheten

Kristus er hode for menigheten. Det er Herren som legger mennesker til menigheten som består bare av de som er frelst. Apg 2,47 ”De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.” Inngangsporten til menigheten er tro og dåp. Apg 2,41 ”De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler.”

Menigheten er en Åndelig familie. Gud er vår far og vi er alle brødre og søstre. I menigheten skal kjærlightene råde. 1 Joh 4,7-11 ”Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.”

Menighetens lederskap består av eldste som innsettes i menighetene med bønn og faste. Apg 14,23 ”Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på.”

Eldstetjenesten er forbeholdt menn og det stilles krav til liv og vandel. Titus 1,6-9 ”En eldste må være ulastelig, han må være én kvinnes mann og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot.”

I menigheten kan alle bidra med sin tjeneste og nådegave. 1 Kor 14,26 ”Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.”

 

 

 

 

Misjon

Matt 28,18-20 ”Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” Jesus har gitt oss en befaling om å gå ut i all verden. Dette er menighetens og den enkelte kristnes viktigste oppgave. Apg 1,8 ”Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.”