Pinse for alle - Etter Guds Ords Mønster! Skriv ut
tirsdag 11. desember 2007 20:11
John Willy

”Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.” (1. Tim 4,16)

”En av de store farer for forkynnere og lederskap, er toleransens ånd, som leder ut i falsk broderkjærlighet, og som igjen leder bort, fra det Apostoliske og Guds Ords Mønster.” (T.B.Barratt)

Kjære bror og søster, denne overskrift og dette sitat fra vår kjære avdøde pinsehøvding er, nettopp i vår tid, tidsaktuelt som aldri før. Mye kunne vært nevnt og mangt kunne vært sitert vedrørende denne overskrift, men spalteplassen ville da bli for liten.

Men jeg vil for alle dere som ikke kjenner pinsebevegelsen fra innsiden og alle dere som er i den, men som ikke kjenner til røttene og mønsteret i denne bevegelsen, komme med et par tre ting som er viktige vedrørende dette emne.


Læren - Guds Ord

”Pinsemenighetene må være på vakt så ikke læren blir borte, den karismatiske vekkelse har åndsdåp med tungetale, men ikke noen lære. læren må ikke bagatelliseres.” (Sverre Kornmo)

Dette sitat er hentet fra en av våre kjære avdøde høvdinger som var med og lærte opp denne bevegelse og dens menigheter med sin undervisning og forkynnelse som var grunnlagt på læren og Guds ord. Mange av de som utaler seg i vår tid, også mange forkynnere, har ikke kjennskap og grunnlag nok til våre veiledere og deres forhold til læren og Guds ord. Måten de uttaler seg på, for eksempel uttalelser som: ”læren er ikke så nøye”, eller ”vi enes om likhetene og legger bort kulturen”, viser at de ikke kjenner sine egne røtter godt nok, og ikke har satt seg inn i våre veilederes undervisning og forkynnelse og deres grunnpilarer ut fra Guds ord og skriften.

Når det gjelder forkynnere som deltar i flere av vår tids kjente møtekampanjer, konferanser og arrangement, så er det også kjente navn blant disse som ikke tar avstand fra, eller er utydelige i uttalelser, går god for litteratur og samarbeider med forkynnere som ennå står for JDS-læren. JDS-læren handler om at Jesus døde åndelig, at korset ikke var nok, og at Jesus fullførte frelsesverket i dødsriket.

Det er også de som ikke forkynner Guds ords lære, om at Jerusalem er Jødenes udelelige by, og hele Israels land som jødenes land, men har kirkepolitiske populære meninger om dette som passer inn i tiden, men som ikke er etter Bibelens lære og Guds ord.

Med denne type sammenblanding, ubibelsk forkynnelse og samarbeid så kan det nok bli ”Pinse for alle”, men det blir etter ”Karismatisk mønster” og ikke etter Guds Ords mønster.


Metoder og effekter

”For å nå folket benyttes alle slags påfunn med dette for øye: La oss nå folket med hvilket som helst middel. I lange tider har Kirken tatt i bruk metoder som den Hellige Ånd umulig kan velsigne, eller gjennom disse frelse verden. Og hva er fordelen med å få skarer inn i Kirken, med mindre det er pinsekraft til stede.” (T.B.Barratt)

Mye av de effekter og metoder som brukes i vår tid, tok våre veiledere avstand fra, og forkynte og underviste om ut fra Guds ord at dette var verdslige og kjødelige metoder, og som ikke var etter Guds ords mønster. Men i vår forførende endetid så er det dessverre mye av dens slags menneskelige påfunn og ablegøyer midt i Guds Hellige Menighet. Mye av vår tids rapp, dans og konsertkristendom har fordervet og ødelagt mange av våre menigheter og ført mye av ungdommen bort fra Guds Ords Mønster også når det gjelder disse ting.

Det som er enda mer bedrøvelig, er at det sjelden høres røster blant våre eldre og høvdinger i vår tid, som tør å ta et oppgjør med denne type ”kreftsvulster” i vår kristenhet, menigheter og bedehus.

Men la oss be om nåde og kraft til også på dette området og lære av våre avdøde veiledere, som også når det gjaldt disse ting, ikke var opptatt av menneskelige og karismatiske trender, men forkynte etter Guds Ords mønster.


Våre veiledere

”Den lærdomsform som vi er overgitt til gjelder for alle tider og alle folk. Tegningene er tydelige og ingen behøver å være i uvitenhet.” (Erling Strøm)

Kjære bror og søster, ønsker vi å gå våre egne veier, følge vår tids trender og endetidens karismatiske og forførende krefter? Eller ønsker vi å be om nåde og kraft, og be om ydmykhet til å følge våre avdøde veiledere og høvdinger, som underviste og forkynte etter Guds Ords mønster.

Valget er vårt, og vi må selv velge. Hvis du ikke vil velge så har du allerede valgt å ”gli med” og stilletiende godta denne utvikling i din omgangskrets, menighet eller forsamling der du har ditt åndelige hjem.

Hvem ønsker vi å følge? Våre avdøde veiledere som klart og tydelig forkynte etter Guds Ord: "Dette er veien, vandre på den!" Eller ønsker vi å følge vår tids karismatiske og forførende krefter, som leder bort fra Guds Ord.

Vi må ha helt klart for oss, at hvis man studerer mange av vår mest kjente veiledere, som nå er hjemme hos Herren, og deres undervisningsmateriell, forkynnelse og bøker, så ville de ikke kunne deltatt i flere av vår tids konferanser og stevner. Dette på grunn av flere av de overnevnte læremessige, kjødelige og menneskelige ”trender i tiden”.

”Vi er nå kommet til den skillevei hvor alle kristne vekkelser og samfunn før oss har stått. Spørsmålet gjelder skriftens ufeilbarhet, inspirasjon og autoritet. Vårt svar blir avgjørende for pinsebevegelsens (kristenhetens) framtid. Som en bevegelse kan vi nok tåle å ha åndelige fattigdomstider eller tider når vi må kjempe spesielt for de bibelske sannheter. Men det er en ting vi ikke kan tåle som pinsebevegelse(kristenhet), og det er å miste guds ord.” (Thoralf Gilbrandt)


Bibellærer John-Willy Lien.

www.himmelveien.net