Sentraldirigering i Pinsebevegelsen! Skriv ut
fredag 01. februar 2008 22:31

Lederråde har nedsatt et arbeidsutvalg for Strukturer og Tilsyn i Pinsebevegelsen (STiP). Dette uvalget har utarbeidet et drøftingsnotat til Predikantkonferansen 2008, som behandles tirsdag 5.februar. Forslagene skal tilpasses etter drøftinger og tilbakemeldinger fra landets pinsemenigheter. Endelige forslag legges frem for Predikantkonferansen i 2009.

Drøftingsnotatet er delt inn i 5 kapitler: 1)Styrke menighetenes plass i Pinsebevegelsen 2)Opplæring og styrket ordning av forkynnernes anbefalinger 3) Konkretisere våre felles verdier 4)Samordne Pinsebevegelsens felles råd og utvalg, struktur, valgprosedyrer og økonomi 5)Oppruste regionsarbeidet. Disse forslagene innebærer en sterkere sentralstyring av Pinsebevegelsen.

Det første kapitlet har som mål og styrke menighetenes plass i Pinsebevegelsen. Dette skal de gjøre ved å etablere sentrale ordninger og fora som skal hjelpe menighetene. Da det i dag er større mangfold blant menighetene og læremessige forskjeller, ønsker de en sentralisert utarbeidelse av felles lære og forståelse. Her er det klart at innholdet i dette kapitlet ikke passer til overskriften. Det som her forelås vil ikke kunne styrke menighetenes plass, men vil innebære en sentraldirigering, og da også i lærespørsmål. Dersom dette blir godtatt er vi på vei mot å etablere en sentral ”lærenemd” i Pinsebevegelsen. Pinsevenner.org er særlig bekymret for at en slik fremtidig ”lærenemd” i større grad vil gjøre Pinsebevegelsen mottagelig for liberal teologi.

 

I det andre kapitlet ønsker de en obligatorisk opplæring for predikanter og pastorer, og en sentral godkjenning av predikantenes anbefaling. En anbefaling fra en lokal menighet skal etter dette forslaget ikke være tilstrekkelig for å kunne forkynne i menighetene. Pinsevenner.org vil oppfordre våre menigheter til å ta avstand fra dette. Dette vil undergrave menighetenes fulle selvstendighet og råderett. Forslaget innebærer også et brudd med den lekmannstradisjon som Pinsebevegelsen er en del av. Dersom dette, og lignende forslag, gjennomføres vil det kunne være med på å splitte Pinsebevegelsen.

 

I det tredje kapitlet ønsker utvalget en utarbeidelse av en felles visjon(åpenbaring) og verdier, som skal hjelpe ledere i Pinsebevegelsen og gjøre de riktige prioriteringene. De ønsker også å komme frem til bibelske verdier som særlig bør holdes frem. Pinsevenner.org ser en klar fare ved å etablere slike overordnede visjoner(åpenbaringer). Vi har fått en åpenbaring som menighetene må bygge sitt virke på, og det er Guds Ord Bibelen. I stedet for å søke seg frem til slike visjoner, vil jeg heller oppfordre utvalget, og oss alle sammen, til å holde fast på den Læren vi finner i Guds Ord. Samtidig bør vi gi akt på våre veiledere og de eldste i blant oss. Pinsevenner.org vil derfor gi honnør til Emanuel Minos, David Østby og Morgan Kornmo som i NorgeIDAG står frem og advarer mot sentralregulering av Pinsebevegelsen. Vi er enig med Bjarte Ystebø som skriver: ”Man gjør klokt i å lytte til deres råd”.

 

I det fjerde kapitlet ønsker utvalget en omstrukturering av råd og utvalg, og de ønsker en større overføring av økonomi til sentrale organer. De ønsker også at pinsemenighetene undertegner mer forpliktende avtaler. Våre felles tiltak, ulike råd og utvalg kan sikkert organiseres bedre og bli mer effektive. Men her vil vi understreke menighetenes selvstendighet. Pinsevenner.org vil oppfordre våre menigheter til å være på vakt slik at de ikke ved å undertegne slike avtaler gir fra seg selvstendighet og suverenitet.

 

I det femte, og siste kapitlet, foreslår utvalget en formalisering av regionsarbeidet. Et slikt samarbeid, som i dag er frivillig, vil etter dette forslaget bli obligatorisk.

 

Alle disse forslagene ovenfor er ledd i en større sentraldirigering av menighetene, og de vil føre pinsebevegelsen i retning av å bli ett kirkesamfunn. David Østby sier til NorgeIDAG: ”Jeg er engstelig for at dette kan lede til at vi gradvis blir et kirkesamfunn, og mister den spontane vekkelsesmodellen som har gitt oss gode resultater når det gjelder både fornyelse og initiativ.” Emanuel Minos sier: ”Personlig er jeg engstelig for at det vil føre til sterkere organisasjonsstruktur. Våre pionerer kjempet for et nytestamentlig menighetssyn og bevegelsesstruktur.” Morgan Kornmo utaler seg også til NorgeIDAG der han er bekymret for den stadige sentraliseringen av bevegelsen.

 

Pinsevenner.org vil med dette oppfordre våre menigheter til å ta sterkt avstand fra en slik sentralregulering som det her legges opp til. Pinsebevegelsens styrke er et resultat av den nytestamentlige menighetsstruktur som vi har hatt. Skal dette bevares må vi si et klart nei til denne utviklingen. Dette er jo heller ikke noe som kan avgjøres av et flertall. Her er det heldigvis slik at den enkelte Pinsemenighet er helt suveren i å avgjøre hva den ønsker å gjøre. Vi vil derfor oppfordre menighetene til fortsatt å være selvstendige frie menigheter, og ikke underlegge seg et fremtidig Pinsekirkesamfunn i Norge.

 

 


Drøftingsnotatet fra Arbeidsutvalget (pdf)

 

Diskusjon i Pinsebevegelsen av Finn Arne Sæle