Forbilder og underordning! Skriv ut
lørdag 12. januar 2008 20:14

forbildeMange forhold i bibelen er forbildelige. Dette gjelder blant annet skapelsen av mann og kvinne. 1 Mos 1,27 ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Mennesket er ikke et dyr som har utviklet seg tilfeldig fra enkle organismer, men vi er skapt i Guds bilde og til mann og kvinne. Dette bilde må vi ikke ødelegge. En akseptering av homofilt samliv er en del av Satans opprør mot Gud og mot Guds skapelse.

Slangen fristet Eva med disse ordene: 1 Mos 3,1 ”… Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?” Den samme Slange som fristet Eva, frister i dag flertallet av norske biskoper. Alt har sitt opphav i den samme djevelske tanke: ”Har Gud virkelig sagt?"

 
Forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet er et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. I Efeserne 5,23-25 leser vi: ”For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den,” og 1 Kor 11,3 ”Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.” Underordning i bibelen er på denne måten et prinsipp som ikke lar seg forandre av skiftende tider, men som er en del av skapelsen og Guds frelsesplan for menneskene.

 
Mannens forhold til sin kone sammenlignes med det forholdet Kristus har til menigheten. Mannen skal elske sin kone på samme måte som kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Kvinnen skal underordner seg sin mann på samme måte som menigheten er underordnet Kristus. En innføring av moderne likestilling i familien og i våre menigheter, vil være en forkludring av dette fantastiske forbilde i bibelen.

 
Underordning er et Guddommelig prinsipp i bibelen. Dette berører ulike forhold, som Gud Fader, Jesus, menigheten, mannen og kvinnen i ekteskapet, menighetens eldste/forstandere/tilsynsnsmenn, eldre og yngre, barna i familien, herrer og tjenere, myndigheter og øvrigheter:

  • Jesus Kristus er underordnet Gud Fader. Jesus var i hele sin virketid her på jorden underlagt sin fars vilje og autoritet. Johannes 5, 19-24, Luk 22, 42
  • Menigheten er underordnet Jesus Kristus. Vi leser i Efeserne 5,23 at Kristus er hodet for menigheten.
  • Kristus er mannens hode. 1. Korinterne 11,3
  • Mannen er kvinnens hode. 1. Kor 11,3 og Efeserne 5,21-23, 1. Peter 3,1-7, Kolosenserne 3,18-19
  • Kvinne skal ikke opptre som Lærer i menigheten: 1. Timoteus 2, 11-12 Apostlene innsatte eldstebrødre i de forskjelllige menighetene som de grunnla. En kvinne ble ikke valgt som eldste, forstander, pastor eller tilsynsmann for menigheten. Når mannen er kvinnens hode i familien, kan heller ikke kvinnen være leder for menigheten. Krav til eldste: 1. Timoteus 3,1-7
  • De yngre er underordnet de eldre. 1. Peter 5,5
  • Barna i familien er underordnet sine foreldre. 2. Mos 20,12, Efeserne 6,1-3, Kolosenserne 3,20
  • Tjenere skal være lydige mot sine herrer. Titus 2, 9-10, Efeserne 6, 5-9, Kolosenserne 3, 22-25 og 4,1
  • Vi skal underordne oss myndigheter og øvrigheter. Titus 3, 1-2

En viktig side ved underordning er at i den grad vi er underordnet, har vi også autoritet og myndighet. Vi kan bare utøve autoritet i den grad vi selv er underlagt autoritet. Jesus hadde makt og myndighet fordi han var underlagt Gud Fader i himmelen. Menigheten og alle kristne har makt og myndighet i den grad de er underlagt/underordnet Jesus Kristus og hans autoritet.