I denne tid! Skriv ut E-post
lørdag 02. februar 2008 00:44

Det er ingen godt bevart hemmelighet at vi lever i helt spesielle tider, hvor man erfarer både fysisk og åndelig ekstremvær.
Vi pinsevenner har kanskje sittet litt tilbakelent i våre godstoler og latt oss forarge over kirke og samfunn som med vitende og vilje bryter ned det kristne fundament de selv er bygget på. Men merkelappen "pinsevenn" er ingen uangripelig garanti mot eget forfall i troslivet.
Les mer …
 
Sentraldirigering i Pinsebevegelsen! Skriv ut E-post
fredag 01. februar 2008 22:31

Lederråde har nedsatt et arbeidsutvalg for Strukturer og Tilsyn i Pinsebevegelsen (STiP). Dette uvalget har utarbeidet et drøftingsnotat til Predikantkonferansen 2008, som behandles tirsdag 5.februar. Forslagene skal tilpasses etter drøftinger og tilbakemeldinger fra landets pinsemenigheter. Endelige forslag legges frem for Predikantkonferansen i 2009.

Les mer …
 
Forbilder og underordning! Skriv ut E-post
lørdag 12. januar 2008 20:14

forbildeMange forhold i bibelen er forbildelige. Dette gjelder blant annet skapelsen av mann og kvinne. 1 Mos 1,27 ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Mennesket er ikke et dyr som har utviklet seg tilfeldig fra enkle organismer, men vi er skapt i Guds bilde og til mann og kvinne. Dette bilde må vi ikke ødelegge. En akseptering av homofilt samliv er en del av Satans opprør mot Gud og mot Guds skapelse.

Les mer …
 
Spør etter de gamle stier! Skriv ut E-post
torsdag 20. desember 2007 17:26

I Profeten Jeremias 6,16 står det skrevet: ”Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.”

Det var Profeten Jeremias som bar frem dette budskapet ifra Gud. Spør etter De Gamle Stier! Han blir gjerne kalt for den gråtende Profet, og han hadde virkelig grunn til å gråte denne Guds mannen som sto i fullstendig opposisjon imot den tid han levde i.
Les mer …
 
Pinse for alle - Etter Guds Ords Mønster! Skriv ut E-post
tirsdag 11. desember 2007 20:11
John Willy

”Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.” (1. Tim 4,16)

”En av de store farer for forkynnere og lederskap, er toleransens ånd, som leder ut i falsk broderkjærlighet, og som igjen leder bort, fra det Apostoliske og Guds Ords Mønster.” (T.B.Barratt)

Les mer …
 
Ordinasjon av kvinner i Frikirken - Hvorfor ikke? Skriv ut E-post
mandag 05. november 2007 17:09


Kirkehistorien viser at så å si alle kirker (med unntak av noen vranglærende utbryterkirker) har forstått dette slik at det er en spesiell tjeneste som hyrde/lærer/eldste man blir ordinert til som har vært forbeholdt menn, inntil noen begynte å forstå det annerledes på 1900-tallet. Kirkene før kan jo ha tatt feil, men vi bør tenke oss om før vi forandrer noe som har vært en vanlig praksis i alle kirker over lang tid.

Les mer …
 
Så har hver av dere! Skriv ut E-post
søndag 21. oktober 2007 19:43
I mange kristne kirkesamfunn er det slik at det som skjer i Gudstjenesten blir bestemt og styrt av ledelsen . Ut over dette er det ofte svært lite som den enkelte bidrar med. Menigheten blir på den måten bare motagere. I etablerte gamle kirkesamfunn har de ofte faste liturgier der både innholdet og form er bestemt på forhånd.
Les mer …
 
Enhet på tvers av kirkesamfunn! Skriv ut E-post
tirsdag 02. oktober 2007 11:34

Bispekolegiet i den Norske Kirke har nå med knappest mulig flertall godt inn for akseptering av homofilt samliv, og gitt dem rettigheter til å inneha vigslede stillinger i kirken. Problemet med dette er at en Kirke ikke kan forandre lære etter det et flertall bestemmer. Vi har faktisk noe skriftlig å holde oss til. Vi har Bibelen, Den Hellige Skrift.
Les mer …
 
Ordet og Ånden! Skriv ut E-post
lørdag 29. september 2007 18:00
Bibelen, Guds Ord, og Den Hellige Ånd hører uløselig sammen. Den Hellige Ånd er bibelens egentlige forfatter. De som skrev var alle drevet av den Hellige Ånd. Bibelen er derfor Guds Ord til oss, og gjelder til alle tider. Guds ord blir aldri avlegs, men er like aktuelt i dag. Det er også meningen at Ordet skal forandre oss.
Les mer …
 
Likestilling og liberalteologi! Skriv ut E-post
lørdag 29. september 2007 05:10

Pinsebevegelsen har i stor grad vært en bevegelse preget av vekkelse med Ånd og liv. Samtidig har menighetene holdt en læremessig/teologisk stø kurs, der forkynnelsen av Guds Ord har stått sentralt. Hvilket syn har vi på bibelen i dag? Hvordan skal bibelen tolkes i det moderne samfunnet vi lever i? Hva er rett og hva er galt? Er det bibelens ord som er riktig eller er det samfunnets normer som er riktige?


Les mer …